This website uses cookies to ensure you have the best experience. Learn more

Self Study Essay

2018 words - 9 pages

Tự học – một phương pháp học tập cơ bản của sinh viên

19.08.2013

1.  Đặt vấn đề  
Chỉ có thể bằng con đường tự học sinh viên mới có thể học hỏi được điều gì đó. Nhiệm vụ duy nhất của Nhà trường là tạo thuận lợi cho quá trình tự học. Nếu như không làm được điều này, Nhà trường sẽ đánh mất ý nghĩa tồn tại của mình.
                                                                                     Isaac Asimov 
Để lựa chọn được phương pháp dạy học vào thực tế có hiệu quả không thể bỏ qua vấn đề tự học của sinh viên. Quá trình dạy học thành công của giáo viên có quan hệ biện chứng với quá trình tự học của sinh viên. Vì vậy, thước đo hiệu quả của phương pháp dạy học là kết quả của ...view middle of the document...

Số tiết truyền đạt trực tiếp trên lớp giảm còn hai phần ba so với trước đây, trong khi yêu cầu đối với người học ngày càng cao. Do vậy, hơn lúc nào hết, tầm quan trọng của tự học tăng nhanh. Trong điều kiện như vậy thì những gì sinh viên tiếp thu được từ nhà trường sẽ kém phong phú hơn rất nhiều những điều họ tiếp thu được ở gia đình và xã hội. Mặt khác trong cơ chế thị trường hiện nay, nhà trường đóng vai trò sử dụng cung cấp dịch vụ người học, người sử dụng lao động đóng vai trò sử dụng dịch vụ và chính phủ đóng vai trò giám sát, điều chỉnh quan hệ cung cầu. Lúc này nếu chất lượng đào tạo của nhà trường không đảm bảo nếu không đáp ứng yêu cầu đó. Dạy học trong nhà trường không phải là cung cấp một khối lượng tri thức hàn lâm kinh điển mà dạy cho người học phương pháp tiếp cận thông tin, phương pháp tư duy để họ có thể tiếp tục học sau khi rời ghế nhà trường. Dạy hoc Đại hoc thực chất là dạy cách học, cách tự học để học tập suốt đời.
[pic]
Sinh viên cần tạo thói quen tự học, chủ động sáng tạo
và tự mình thực hiện nhiệm vụ học tập và nghiên cứu.
Nhiệm vụ dạy ở Đại học là bồi dưỡng hệ thống tri thức, kỹ năng – kỹ xảo gắn với nghề nghiệp tương lai của sinh viên, làm phát triển ở họ năng lực và phẩm chất trí tuệ, đặc biệt là năng lực tư duy nghề nghiệp, trên cơ sở đó hình thành cho sinh viên thế giới quan khoa học, lý tưởng, tác phong của người cán bộ khoa học kỹ thuật. Để làm được điều đó trong quá trình dạy, người thày phải bồi dưỡng cho sinh viên phương pháp luận khoa học, phương pháp nghiên cứu hay cách thức thu thập thông tin, để phân tích và sử lý thông tin để làm sáng tỏ vấn đề cần nghiên cứu, đồng thời bồi dưỡng cho sinh viên phương pháp tự học: Chủ động sáng tạo và tự mình thực hiện nhiệm vụ học tập và nghiên cứu.
Hiện nay, nước ta cũng như các nước trên thế giới đều quan tâm đến vấn đề tự học không chỉ trong cấc trường Đại học mà ngay cả ở bậc giáo dục phổ thông. Bởi tự học và học suốt đời là một trong những chìa khoá bước vào thế kỷ XXI. Đặc biệt trong quan niệm mới về “học tập suốt đời: Một động lực của xã hội” sẽ giúp con người đáp ứng yêu cầu của một thế giới đang thay đổi nhanh chóng. Điều này thể hiện những đòi hỏi đang ngày càng càng mãnh liệt hơn “Không thể thoả mãn những đòi hỏi đó được, nếu mỗi người không học cách học”.
Học ở Đại học đòi hỏi ở sinh viên phải truyền tải một khối lượng nội dung tri thức nhiều và khó, thời gian dành cho sinh viên tự học, tự nghiên cứu khá dồi dào, hơn nữa hiện nay ở nước ta thực hiện chế độ 1 tuần làm viêc 5 ngày nên thời gian trên giảng đường của sinh viên ít và thời lượng dành cho sinh viên tự học càng nhiều hơn. Quá trình tự học giúp họ từng bước chiếm lĩnh tri thức chung của nhân loại cho riêng mình một cách tự giác, tích cực và độc lập đã trở thành một yếu tố quyết định chất lượng đào tạo. Vì vậy ý nghĩa cuả tự học trong hoạt động dạy học ở đại học càng trở nên quan trọng và nó được thể hiện:
Hoạt động học là nhân tố trung tâm mà hoạt động tự học không thể thiếu để đảm bảo cho sinh...

Other assignments on Self-Study

Thy Self Essay

1135 words - 5 pages Knowing Thy Self The thought of who an individual desires to be is developed by goals, dreams, development, and accomplishments to find his or her true inner self. Encouragement provides motivation for continuous develop of who the individual wants to become. Thy self is the foundation of life experiences, worth, and self-respect. One must understand that perception is a major part of an individual’s self-concept, due to his or her perception

Exploring Self Essay

1300 words - 6 pages Mengfei Zhou (Candy) English 111-Essay 3 October 23, 2011 Exploring Self Fighting against social expectations and conventional morals on the journey of progressing-liberation, women have to insist on the quest for female identity with unrelenting passion during a male-dominated period. According to Fox-Genovese’s argument that Edna’s immaturity allows her to question her social position as a social truth. However, I would argues that, in

Self-Motivation

277 words - 2 pages June 11,2010 Personal Point of View Self-Motivation Helps Build One's Life Self motivation is paramount to success in life. You must learn how to motivate yourself. In the present situation now, it is difficult to keep our spirits up and high, but knowing the right way to focus on the positive outlook in life, we will be able to achieve our dreams. We need to encourage

Self Perception

1349 words - 6 pages Personal Reflection on the Self Paper Deonte Jones PSY/400 January 26, 2012 Yvonne Moore Personal Reflection on the Self Paper At the cross-roads of the objective reality of behavior and the myriad of perceptions, representations, and schemas that constitute human thought is the mediating element of the self. It cannot be discounted that the individual self does not exist in a vacuum, but rather in a social framework

Self Assessment

863 words - 4 pages Self-Assessment Personality is what makes a person. Personalities are traits that a person exhibits. How can you measure personality? There are several ways that an organization or manager can forecast what type of person would be best for a certain job. Independent self-surveys are available for managers to predict how an individual’s behavior will be in the workplace. For this assignment, three family members were asked to take self

Self Concept

866 words - 4 pages In Carl Rogers’ view regarding personality development is the idea of self-concept. According to Rogers, self-concept is the most vital character of personality. Self-concept is defined as "the organized, consistent set of perceptions and beliefs about oneself". It includes all the thoughts, feelings and beliefs. The self is who we really are as a person.  It is our inner personality that is influenced by our life experiences and our

Self Assessment

262 words - 2 pages ACC/400 Self-Assessment Questions ------------------------------------------------- Week One: Assets and Internal Controls Note: Answers to questions appear on the last page of this document. All the following are principles of internal control except: Having a yearly audit by an independent auditing firm Segregation of duties Documentation procedures Establishment of responsibility Physical, mechanical and electronic controls

Self Reflection

631 words - 3 pages individuals that are in a job function that do not match their personality. Specifically, a dishwasher I worked with was always negative. He did a great job and was efficient, but brought the staff down with negativity. I brought up the idea of making him a server. The fact that he did his job very well despite his negativity was to his benefit. He was given a trial run. It was a success! All he needed was a challenge. Self-Reflections – Lessons

Self Competency

416 words - 2 pages Experiential Exercise: Self Competency—Key Competencies Self-Assessment Inventory Self-competence describes the attitudes, abilities and knowledge required in order to reflect on yourself and your own personality. As such it forms the basis for developing other competences. Every one of us has a range of personal dispositions, of personal characteristics or acquired views/attitudes, which influence us all in our daily lives. In order to fully

Self-Reliance

650 words - 3 pages Sanaya Williams PH-221 Professor Bradley Final Paper- Ralph Waldo Emerson Self-Reliance “Self- Reliance” is considered one of Ralph Waldo Emerson’s best-known essays. The essay was first published in 1841 in his collection, Essays: First Series. This essay contains the most thorough statement of Emerson’s emphasis on the need for individuals to avoid conformity and false consistency, and instead follow their own instincts and ideas. This

The Crucible - Self-Preservation

1040 words - 5 pages Self-preservation and the downfall of Salem Self-preservation is the act of protecting one’s self. It is often correlated with pain and fear and it is regarded as a basic human instinct. People often use self-preservation to protect their image and reputation in society, thus potentially having to lie and hurt someone else’s status in the process. In Arthur Miller’s The Crucible, many characters demonstrate self-preservation to avoid the

Similar Documents

Self Esteem Essay

476 words - 2 pages 1892 about the effects of negative self-images among children.   The 1950s and 1960s were an important decade in the study of human emotions and one of the leading students of psychology was Nathaniel Branden, who is credited with the modern development of theory on "self-esteem.  As, arguably, one of the fathers of the study of "self-esteem," it is only reasonable to quote Branden on its definition: "Self-esteem is the disposition to

Ethical Self Essay

873 words - 4 pages Ethical Self-Assessment Darlinda Smith HCS/545 November 19, 2012 Shawna Butler RN JD CPHRM Ethical Self-Assessment The American College of Healthcare Executives (ACHE) is an international professional society of more than 40,000 healthcare executives who lead hospitals, healthcare systems, and other healthcare organizations. The Foundation of the American College of Healthcare Executives was established to further advance healthcare

Attachment And Self Disclosure In Group

763 words - 4 pages ttachment and Self Disclosure in Groups Attachment and self disclosure can say a lot about a person. There was a study done to investigate attachment style and self disclosure in the first group counseling session. This was done in order to explain variable of group functioning. The attachment style was done by self report questionnaires and the self-disclosure was done by observations. There were more than four hundred participants that

Self Evaluation On Coping With Stress Essay

958 words - 4 pages During times of our lives we deal with stress. For instance, we stress about things from home, financial situations, and jobs as well. I took two self-assessments based on How vulnerable am I to stress and Stressful events in my life. Based off the two assessments, it showed how stressed I was and couldn’t handle it. I know in dealt with stress in the past and also dealing with it right now. I try to find many ways with coping with my stress by