This website uses cookies to ensure you have the best experience. Learn more

Pojęcie I Uwarunkowania Otrzymania Zdolności Kredytowej

851 words - 4 pages

Pojęcie i uwarunkowania otrzymania zdolności kredytowej

Warszawa 2014

Spis treści
Rozdział 1. Rozdział 2. Pojęcie zdolności kredytowej i oceny zdolności kredytowej . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 Czynniki uwarunkowujące otrzymanie zdolności kredytowej . . . . . . . . . . . . . . . 4

Bibliografia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6

Rozdział 1. Pojęcie zdolności kredytowej i oceny zdolności kredytowej
Zdolność kredytowa to inaczej zdolność klienta do spłaty zaciągniętego kredytu wraz z odsetkami w terminach określonych w umowie1. Ocena zdolności kredytowej to ocena ...view middle of the document...

na wypadek nieprzewidywalnych sytuacji

Kredytodawcy rozwazając zdolnośc kredytowa potencjalnego dłużnika biorą pod uwagę następujace uwarunkowanie;

Zdolność do spłaty kredytu. Historia wiarygodności i przewidywania dotyczące dalszej możliwości spłaty kredytu przez dłużnika. Pozytywna historia spłat dotychczasowych zobowiązań umożliwia przyzananie kredytobiorcy leprzego scoringu kredytowego (lepszej oceny) i otrzymanie finansowania na korzystniejszych warunkach cenowych.

Wielkość zadłużenia. Kredytodawcy poszukują kredytobiorców, których dochody przekraczają wymagania harmonogramu płatności. Wielkość długu jest ograniczona przez dostępne środki. Kredytodawcy preferują dłużników, którzy utrzymują bezpieczny stosunek długu do kapitału3.

Wysokość kredytu. Kredytodawcy preferują duże kredyty, ponieważ ich koszty administracyjne zmniejszają się proporcjonalnie do wysokości kredytu. Jednak z uwagi na ograniczenia prawne i praktyczne należy dywersyfikować ryzyko kredytowe poprzez rozdrobnienie akcji kredytowej i wielosc dłużników lub wspólne akcje kredytowe przy uczestnictwie innych kredytodawców (konsorcja). Uczestniczący kredytodawcy muszą mieć odpowiednie środki, aby podołać dużym wnioskom kredytowym4.

3 Gwizdała J., Ryzyko kredytowe w działalności banku komercyjnego, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2011. 4 Gostomski E., Jestem nowy: vademecum wiedzy o bankowości, Bankowy Ośrodek Doradztwa i Edukacji, Poznań 2009.

Częstotliwość pożyczki. Klienci, którzy często korzystają z pożyczek budują sobie z czasem reputację, która bezpośrednio wpływa na ich zdolność do zabezpieczenia długu na korzystnych warunkach.

Długość zaangażowania. Kredytodawcy uważają, że ryzyko kredytowe przedsiębiorcy rośnie wraz wraz ze wzrostem horyzontu czasowego zadłużenia. Aby pokryć część ryzyka, kredytodawcy pobierają wyższe oprocentowanie od kredytów o dłuższych terminach.

Względy społeczne. Kredytodawcy mogą zaakceptować ponadprzeciętny poziom ryzyka ze względu na dobro społeczne, wynikające z przeznaczenia kredytu. Przykłady mogą obejmować banki uczestniczące w nisko dochodowych projektach mieszkaniowych lub inkubatorów przedsiębiorczości5

Wiele małych firm musi polegać na pożyczkach lub innych formach kredytu, aby finansować szybkie zakupy lub długoterminowe inwestycje w infrastrukturę i sprzęt. Kredyt jest jednym z fundamentów gospodarki, a małe firmy często muszą go uzyskać aby konkurować z większymi przedsiebiorcami. Aby przejść każdy z procesów zatwierdzania kredytu (również dla kredytów...

Other assignments on Pojęcie I Uwarunkowania Otrzymania Zdolności Kredytowej

Course Syllabus Essay

2610 words - 11 pages problems during the course, please come to see me before or after the class, and I will try to find the | | |best solution. Do it sooner than later. | | |In fact, group study is generally helpful in your work in mathematics, so you are welcome to work together

Management Essay

1477 words - 6 pages Boeing Management Planning Heather Oetzel MGT 330 October 22, 2012 Joe Cheng Abstract Boeing is known as “the world’s leading aerospace company and the largest manufacturer of commercial jetliner and military aircraft combined ("The Boeing Company: About Us", 2012). Every company uses different types of management techniques including how the planning function of management is used. Planning allows organizations to develop how the

Assisted Suicide

1015 words - 5 pages Should physician-assisted suicide be legal? While I believe if one chooses to end his or own life through physician assistance for reasons that they chose, the choice should be up to the individual. Physician-assisted suicide should be at one's discretion. “Assisted Suicide, also called Voluntary Euthanasia, is currently a contentious issue in many countries. Because Euthanasia is legal in a few modern democracies: the Netherlands, Belgium

Tanglewood Case 1

797 words - 4 pages of their focal points of having a successful business is having exceeding customer service, and there is no need to go out and acquire new talent when Tanglewood already has the staff capable of developing their KSAOs. However, Tanglewood will need to acquire new talent if the company decides to open up a new store. Should Tanglewood look for new employees or outsource for staffing? In Tanglewood’s case, I would recommend using an outside

Nnnnn

1391 words - 6 pages Есе по въпроса: Кои от всички „действащи” лица могат да се разглеждат като морално отговорни и в какво именно? по казуса Форд „Пинто” Корпоративните злодеяния са нанесли повече вреди на обществото от всички улични престъпления взети заедно. Според данни на ФБР сумата от уличните престъпления възлиза на $3.8 млрд. годишно, а загубите от корпоративните измами между $100 млрд. и $400 млрд. годишно

The Penis

1052 words - 5 pages then looks in his wallet to examine how much money he had spent or if he has any cocaine left or anything else, which could give him a clue of what he has been doing. He finds something strange inside his pocket. In his pocket he finds a penis, with balls, and pubic hair. This appears very incongruous to me, because I had not expected that he would find a penis in his pocket, maybe cocaine, which Hanif Kureishi had prepared the ground to. Alfie

Managed Care Paper

543 words - 3 pages Managed Care and Case Management Care Marvin Lloyd BSHS/402-Case Management 27 August 2012 Virgil Miller Managed Care are techniques employed to help reduce the cost for providing health benefits and a system for improving organizations quality of care

Media

439 words - 2 pages The life expectancy is lower; so people are not kept alive with drugs for decades in a virtual sleep state. There is less state education; so kids don't have it drilled into them that their only goal in life is to make money, at the cost of 'everything' else. The health care is less; so diseases, usually brought by Westerners, kill many more than they do in countries where drug companies can make a fortune from selling medicines that aren't

Chapter 6 International Business

7113 words - 29 pages to hurt consumers by denying access to possibly superior foreign products. Antidumping Policies I) Dumping is variously defined as selling goods in a foreign market below their costs of production, or as selling goods in a foreign market at below their “fair” market value. Dumping is viewed as a method by which firms unload excess production in foreign markets. Alternatively, some dumping may be the result of predatory behavior, with

Scope And Goals

279 words - 2 pages Introduction: Kudler Fine Foods is a specialty food store based in San Diego, California with its three locations in La Jolla, Del Mar, and Encinitas. Kudler Fine food prides itself on offering fresh and organic products that are carefully selected from local farmers and around the world. The organization has recently taken the initiative to start a Frequent Shopper Program to market and increase sales. This program will offer the customers a

Meerkat

251 words - 2 pages Meerkat The meerkat or suricate, Suricata suricatta, is a small mammal belonging to the mongoose family. Meerkats live in all parts of theKalahari Desert in Botswana, in much of the Namib Desert in Namibia and southwestern Angola, and in South Africa. A group of meerkats is called a "mob", "gang" or "clan". A meerkat clan often contains about 20 meerkats, but some super-families have 50 or more members. In captivity, meerkats have an average

Similar Documents

Mgt216 Essay

714 words - 3 pages will not sell products that don’t meet U.S. safety requirements in a foreign market with lower safety restrictions. For now on, I will apply all U.S. safety standards or none at all. All Consumers have the right to know about the safety standards on products that they purchase. The product has to state the purpose and comply with industry wide safety standards. We should always be fair and value our customers regardless if they are national or

Economy Effect Of Marijuana Essay

277 words - 2 pages Modern American History by Alan Renga 2nd Mid Term! You will be given 3 Short Essay questions and 20 Multiple Choice questions deriving from this list! 80 points total! The 1920s Warren Harding then Calvin Coolidge Tea Pot Dome 1st Red Scare Immigration Restriction, Sacco and Vanzetti Langston Hughes, Marcus Garvey, KKK Prosperity, advertising Prohibition, Al Capone Flappers, Clara Bow, Rudolph Valentino Babe Ruth, Jack Dempsey

The Vc Shakeout Essay

2033 words - 9 pages professionals per firm. I think a 50% to generate gross investment multiples of decrease in industry size is a fair estimate.” risk-taking investors. “When we enter an investment, we don’t 3 (or 2.5 after accounting for management The only truly safe firms are the small expenses). He estimates that the industry number of top-tier firms in the VC industry. think about how to sell it,” says Bernard They will continue to set the terms for in- Liautaud, a

Hospitals Paper

6014 words - 25 pages I hope to provide in this paper a comprehensive understanding for what the term “hospital” has become. Hospitals are an extremely complex system that man has created and shaped and reshaped throughout history. My goal in writing and researching this paper will be to provide those who read it a clear understanding on how the hospital system got to where it is today, and to shed some light on the many organizations that affiliate with and