This website uses cookies to ensure you have the best experience. Learn more

My Mind Essay

872 words - 4 pages

ยาและอาหารเสริม

นางสาว ณัฐณา กะเรนทรและคณะ

รายงานเล่มนี้เป็นส่วนหนึ่งของ วิชา ไอเอส ๒ (IS ๓๐๒๐๒)
ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๖
โรงเรียน นวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา ๒

ยาและอาหารเสริม

เสนอ
อาจารย์ รัชนี ตันติพันธุ์วดี

ผู้จัดทำ
นางสาว ณัฐณา กะเรนทร เลขที่ ๑๗
นางสาว อารยา สิงห์สูง เลขที่ ๒๒
นางสาว ชลธิชา สารทสาร เลขที่ ๔๗
นางสาว ธิดารัตน์ เพชรด้วง เลขที่ ๔๘
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕/๕

รายงานเล่มนี้เป็นส่วนหนึ่งของ วิชา ไอเอส ๒ (IS ๓๐๒๐๒)
ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๖
โรงเรียน นวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา ๒
บทคัดย่อ
...view middle of the document...

ศ.2522 ซึ่งหมายถึงผลิตภัณฑ์ที่ใช้รับประทานโดยตรงนอกเหนือจากการรับประทานอาหารหลักตามปกติเพื่อเสริมสารบางอย่าง มักอยู่ในรูปลักษณะเป็นเม็ด แคปซูล ผง เกล็ด ของเหลว หรือลักษณะอื่น และมีจุดมุ่งหมายสำหรับบุคคลทั่วไปที่มีสุขภาพปกติ มิใช่สำหรับผู้ป่วย และไม่ควรให้เด็กและสตรีมีครรภ์รับประทาน ตัวอย่างของผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร อาทิ น้ำมันปลา สาหร่ายสไปรูลิน่า กระดูกอ่อนปลาฉลาม น้ำมันอีฟนิ่งพริมโรส กลูโคแมนแนน ไคโตซาน เส้นใยอาหาร คอลลาเจนอัดเม็ด ชาเขียวชนิดสกัดบรรจุแคปซูล โค เอ็นไซม์คิวเท็น แคปซูล ฯลฯ
ผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ คือ ผลิตภัณฑ์ที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิต และผลิตภัณฑ์ที่มีวัตถุประสงค์การใช้เพื่อสุขภาพอนามัย รวมทั้งผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการประกอบวิชาชีพ ด้านการแพทย์ และสาธารณสุข ตลอดจนผลิตภัณฑ์ที่อาจมีผลกระทบต่อสุขภาพอนามัย ผลิตภัณฑ์สุขภาพประกอบด้วยผลิตภัณฑ์อาหาร ยา เครื่องสำอาง วัตถุอันตรายที่ใช้ในบ้านเรือน เครื่องมือแพทย์ และวัตถุเสพติด
สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาแห่งประเทศไทยได้กำหนดคำจำกัดความของผลิตภัณฑ์อาหารเสริม ดังนี้
ผลิตภัณฑ์อาหารเสริมเพื่อสุขภาพ จัดเป็นอาหารที่มีคุณประโยชน์อย่างใดอย่างหนึ่งต่อสุขภาพ นอกเหนือจากคุณสมบัติและประโยชน์ของอาหารทั่วๆ ไป.
ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเพื่อสุขภาพ เป็นอาหารที่กินเพื่อเสริมอาหารที่มีอยู่แล้ว เพื่อเสริมสร้างกลไกการทำงานของร่างกายและช่วยให้มีสุขภาพแข็งแรงมากขึ้น เช่น วิตามิน เกลือแร่ สมุนไพร เป็นต้น. รูปแบบของผลิตภัณฑ์จะมีลักษณะเป็นแคปซูล เม็ด หรือผง
โภชนเภสัชภัณฑ์ จัดเป็นผลิตภัณฑ์ที่ผลิตจากสารธรรมชาติ ซึ่งมีคุณสมบัติป้องกัน หรือรักษาโรคที่มาจากคุณประโยชน์ของสารอาหารและยา ซึ่งผลิตภัณฑ์ส่วนใหญ่จะอยู่ในรูปของแคปซูล เม็ด หรือผง
เนื่องจากผลิตภัณฑ์อาหารเสริมไม่จัดอยู่ใน กลุ่มยาที่ใช้สำหรับบำบัดรักษาโรค จึงไม่จำเป็นต้องผ่านการตรวจสอบประสิทธิภาพและความปลอดภัยก่อนออกจำหน่าย รวมถึงฉลากเตือนถึงผลข้างเคียงที่อาจจะเกิดขึ้นหลังกินผลิตภัณฑ์ รวมทั้งในด้านอุตสาหกรรมการผลิตอาจไม่ได้ตามมาตรฐาน ซึ่งตามมาตรฐาน ต้องรายงานค่าความบริสุทธิ์และค่าความปนเปื้อนที่มักมีโอกาสเกิดขึ้นสูง เนื่องจากส่วนใหญ่เป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้มาจากธรรมชาติ อาจมีความแตกต่างกันจากแหล่งที่เพาะปลูกทำให้ปริมาณความเข้มข้นของสารที่มีในผลิตภัณฑ์มีความแตกต่างกันรวมถึงความเสี่ยงต่อการปนเปื้อนยาฆ่าแมลงหรือโลหะหนัก เช่น ตะกั่ว อาซีนิก หรือปรอท7 ตัวอย่างการทดสอบผลิตภัณฑ์อาหารเสริมที่มีโสมเป็นส่วนประกอบที่จำหน่ายในประเทศสหรัฐอเมริกา 22 ชนิดพบว่า 8 ชนิดมีการปนเปื้อนยาฆ่าแมลงชนิด quintozene และ hexachlorobenzene ที่เชื่อว่าเป็นสารก่อมะเร็งในมนุษย์ และ 2 ชนิดพบมีปริมาณสารตะกั่วมากกว่ามาตรฐาน8 และผลการรายงานจาก California Department of Health Services ได้ตรวจสอบผลิตภัณฑ์อาหารเสริม ที่นำเข้าจากประเทศแถบเอเชียพบว่าอย่างน้อย 83 ตัวอย่างจากผลิตภัณฑ์ 260 ชนิดที่มีการปนเปื้อนของโลหะหนักและ 23 ชนิดที่มีส่วนผสมที่ไม่ได้ตามมาตรฐาน
13
ข้อควรทราบเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร
1. โดยทั่วไปแล้วแม้พบว่ารูปลักษณ์ของผลิตภัณฑ์เสริมอาหารจะใกล้เคียงกับ ผลิตภัณฑ์ยา แต่ไม่ใช่ผลิตภัณฑ์ยา ดังนั้นจึงไม่สามารถรักษา หรือว่าบรรเทาโรคใดๆได้ ตลอดจนไม่สามารถเปลี่ยนแปลงระบบการทำงานภายในร่างกาย หรือ ช่วยเปลี่ยนแปลงโครงสร้างของร่างกายได้
2. ขั้นตอนในการขออนุญาตผลิตหรือนำเข้าผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเพื่อจำหน่ายแตกต่างจากการขอขึ้นทะเบียนเป็นผลิตภัณฑ์ยา...

Other assignments on My Mind

Com 321 Week 1 Essay

257 words - 2 pages Why I’m a Communications Studies Major I’ve always had a way with my words. Whether it was writing what was on my mind, or delivering a speech, I have always been able to easily find the right words to use. My motivation to study communication lies in my desire to leave my footprint on the world. When I look around and get involved in campaigns I am interested in, I see the hurt and injustice that so many people face. I want to be a driving

Now And Again Essay

255 words - 2 pages sentences. Every time I wrote a paper I can remember the countless times that I sat in my seat waiting on my teacher to pass back papers and getting points off for run-on’s. Statements like “Jasmine you have beautiful writing but you need to learn to use much more punctuation” As a writer this tells me I need much more work I feel that my mind is in the right place to write but the logics to set up my writing the way it is taught isn’t as good as

Expressive Writing

638 words - 3 pages seams from my desperate mum wanting, hoping and praying for a reaction and answer would result in nothingness. It was the only and easiest way not to upset my dad who was desperate to eliminate her from my already empty soul. Punishment for leaving him because she was unhappy was no part of his, for which he couldn’t understand that marriage was two way. He loved her with all his soul, suffocating her to the point of no return. It played on his mind

Personal Statement : My Hero

520 words - 3 pages always someone out there that views your life as a heaven.” Admittedly, this often went in one ear and out the next, but without it, I wouldn’t have been able to bear the unexpected. During my freshman year of high school, my father was diagnosed with colon cancer. I remember being taken by surprise and developing an unexpected emptiness. I felt nothing. I was in denial. Despite the fact my mind went blank, I only remember wondering how

The Following Lyrics Discuss Whether The Government Stimulus Efforts In Response To The Recent Financial Crisis Worked And Also Argue Points About Government Policy During The Great Depression And The...

387 words - 2 pages there on way. It can help you provide a good life for you and your family and help you accomplish any goals you have set for yourself. I think a reader would be interested in this topic enough to read it because it will explain all the benefits that you can gain from it to make your life better from you and your family. The event that I have chosen was going back to school it will come with my event as well in be a good mother to my kids. My family is my support team to help me through anything they possible can so I can be a great success to anything I set my mind too

Blackboard Forum

302 words - 2 pages to my success. After completing college and receiving my degree I plan to manage if not help manage successful retail companies around the world. The Liberty University Mission Statement does align with my education goals. The main concept that I was able to connect with is having the ability to understand and hear out other people’s views in culture and of international events. With my major, I will have to adapt to keeping an open mind of

Vvvvv

289 words - 2 pages somewhere else, and take your mind off of the hectic buzz of college. I must say my personal favorite was Part of Your World from The Little Mermaid. The girls voice was exactly what I had imagined it would sound like and it truly blew me away. People had told me that our music department was fabulous and after that performance I can surely testify to that. Every person who sang was phenomenal and perfectly displayed the animisms of the characters

Decision Making Process

574 words - 3 pages employer did not have a good benefits package, but once the new company takes over the benefits will be well worth the low amount of money taken from my paychecks bi-weekly. The other job I was considering had a good medical and dental plan, but it was almost twice the amount than my present employment. After processing these two crucial decisions, I already had my mind made up but decided in the process to consider two more aspect. That first aspect

Essay

959 words - 4 pages sociable, so I have got a lot of friends among my schoolmates. As for me, I appreciate people's honesty, kindness, sense of justice and intelligence. I don't like when people are rude and aggressive. I am stubborn at times. But to my mind being persistent is not always a bad thing. That means if I have an aim I never leave things half done. At times I feel dissatisfied with myself, especially when I fail to do something or can't do things the way

Makenzie

671 words - 3 pages The NICU life: I wake up not having slept. My mind races throughout the night. I pump my milk faithfully because I know a certain little man needs it more than I will ever know. I call the nurse almost every 4 hours. Is he ok? Did he have episodes of low numbers? Is he still off the breathing machine? Can you please give him a hug for me. All these thoughts race my mind and I cant escape it. I finally shower. My eyes look like I've been punched

Professional Presence

1779 words - 8 pages general medical unit. I feel like my professional presence focuses more on the body-mind-spirit model of health and healing. When a patient is admitted to my unit, a variety of questions are asked to these patients regarding their home life, knowledge of their disease, cultural and spiritual beliefs. This helps to get a general assessment of the needs of the patient and the factors that affect their disease process. I have cared for patients who

Similar Documents

Mind, Body, Spirit Essay

717 words - 3 pages facets of my life: Mind, Body, and Spirit. Mind: I have always had a creative mind and the ability to see the world differently. This helps me to make people laugh, build friendships, as well as solve problems in school. For example, during a recent Physics project, I was able to build the tallest tower in class using only an 8 ½” x 11” piece of paper and a 6” piece of masking tape. I may not be the smartest kid in the class, but

Write An Essay Introducing The Person You Choose And Describing The Person's Best Qualities. Remember To Provide Enough Details About This Person So The Reader Can Picture Him Or Her In Their Mind

826 words - 4 pages There are many people coming in and out of my life. Whether this person be a friend, boyfriend, or even people in my classes. However through the constant changes of the people in my life there has always been a steady constant. A person who has always been there whether it be from the moment I was born or as I'm sitting on my couch writing this very paragraph. Someone who in fact has not only given advice, but helped with situations far beyond

District Essay

421 words - 2 pages . This was never a thought in my mind to let someone else have my special day, so I knew something had to come over me. At about 12 o’ clock noon that day, I mentioned to my mom how I wanted to celebrate my birthday giving to the homeless. “What, you saying this?, my mom said so surprisingly. “Well if that’s on your heart, I won’t stop it. In addition, we left as soon pronto to downtown Houston. On the way there we spotted an elderly family

Reflective Essay

515 words - 3 pages As an English major I have learned to appreciate the peaceful, yet exhilarating moment when my mind engages with an author's thoughts on a page. As Toni Morrison says in The Dancing Mind , "[reading is] to experience one's own mind dancing with another's." In my early days as a college student, I wanted to know the "true" meaning of a work or what the author intended, however, I have now realized this would void literature of its most noteworthy