This website uses cookies to ensure you have the best experience. Learn more

False Memory Essay

1263 words - 6 pages

אוניברסיטת בר אילן
החוג המשולב למדעי החברה

הקשר בין זיכרון מסולף לשינה ולמצב רגשי

סקירה ספרותית
במסגרת הקורס: שיטות מחקר

| |
|מגיש: |
| |
|יוסי נגר. |

סקירה ספרותית

זיכרון מסולף או שיקרי קורה כאשר אדם זוכר מאורע אשר לא התרחש. מנקודת מבט מעשית, זיכרונות מסולפים הם איום לתוקפן של עדויות מפי ...view middle of the document...

עוד נמצא, כי זיכרון מסולף יכול להיווצר על ידי השתלת זיכרונות.
מחקריהם של אירה היימן, טרוי ה. האסבנד ו-פ. ג'יימס בילינגס (Hyman, I., Troy H. Husband, & Billings F. J. Western Washington University), העוסקים בהשתלת זיכרונות של אירועים שלא קרו, מראים כי סוגסטיה (שכנוע) יכולה להוות כלי להשתלת זיכרונות שקריים. בניסוי שנערך, נחקרים "זכרו" חוויות ילדות שלא קרו לאחר שתוקפן של אלה אושש על ידי בן משפחה.
מחקרים שנערכו על ידי לין גוֹף והנרי ל. רודיגר (Goff, L., & Roediger H. L. Washington University ) ,מצאו כי ככל שנחקרים דמיינו (יותר) פעולות שלא ביצעו, גָדלה הסבירות שהם יזכרו את הפעולות ככאלה שהם ביצעו.
ידועים מקרים של השתלת זיכרונות של אירועים שלא קרו, באמצעות היפנוזה. ב-1986 בוויסקונסין, נדין קול, אשר טופלה על ידי פסיכיאטר באמצעות היפנוזה, הגיעה לאמונה כי היא הדחיקה זיכרונות מהיותה חברה בכת שטנית, זיכרונות של אניסתה, של התנסותה בסקס עם חיות ואילוצה לצפות ברצח חברתה בת השמונה. מאוחר יותר, התברר לה כי זיכרונות אלה אינם שלה. במקרה נוסף, אשר אירע ב-1996, יועץ בכנסייה במיזורי "עזר" לבת' רודפורד להיזכר, במהלך הטיפול, שאביה נהג לאנוס אותה, ואף הכניס אותה להריון פעמיים, וחייב אותה לבצע הפלות באמצעות קולב. בדיקה רפואית שנערכה מאוחר יותר גילתה כי בת' רודפורד הייתה עדיין בתולה בגיל 22 (Loftus, E. F. 1997).
ידוע, כי בעזרת היפנוזה ניתן לשתול זיכרונות של אירועים בראשו של אדם שלא חווה אותם. יחד עם זאת, ממצאי ניסוי שנערך על ידי ניקולס ספאנוס ושותפיו באוניברסיטת קארלטון (Spanos, N. et al. Carleton University ), הראו כי הטמעת זיכרונות כוזבים באדם אינה מחייבת תהליך של היפנוזה, וכי תהליך של הנחייה של נחקרים הביא להצלחה בהשתלת זיכרונות של אירועים שלא קרו, ואף באחוז גבוה מבתהליך של היפנוזה.
לא זאת בלבד, אלא שדי בטענה של אדם כי ראה אדם אחר מבצע פעולה, על מנת להוביל להודאה באשמה, אף על פי שהפעולה כלל לא בוצעה. כפי שהוכח במחקריהם של סאול מ. קסין ושותפיו באוניברסיטת וויליאמס (Kassin, S. M. et al. Williams College).
גיבוש זיכרון מתייחס לתהליך בו הרושם הנוצר מזיכרון חדש, עובר ממצב לָבּילי (בלתי יציב) למצב יציב יותר, אשר עמיד להפרעות (לזיכרון מסולף). הדעה הרווחת היא כי שינה תורמת לגיבוש הזיכרון. מחקרים מצאו, כי קיים קשר בין זיכרון מסולף ושינה. נמצא כי בעוד שזיכרונות אמיתיים נחלשים במצב של ערות ובמצב של שינה גם יחד, זיכרונות שקריים נשמרים בשינה, ולמעשה לא נראית דעיכה משמעותית בהם לאחריה (Payne, J. D. et al. 2009).
ידוע, כי חסך בשינה פוגע בתפקודים שונים, כגון וויסות המערכת החיסונית, חילוף חומרים וכן – תהליכים קוגניטיביים, כגון למידה ( Yoo et al. 2007 ). יחד עם זאת, מחקרים העוסקים בתפקידה של השינה בעיצוב מצב רוחנו – הם נדירים. זוהר ושותפיו ( Zohar, et al. 2005), אשר חקרו את השפעתן של הפרעות בשינה על תגובתיוּת למצבים שונים במקום העבודה, הראו כי מחסור בשינה הביא לריבוי בתגובות רגשיות שליליות, אשר הפריעו למהלכו התקין של היום, בעוד שפעילויות חיוביות, המתקשרות להשגת מטרות ולגמול, נזנחו.
מצב רגשי יכול להשפיע לטובה על הזיכרון ולחזק אותו, או לפגום בו ולהחלישו. (Gray, 2001; Gray, Braver, & Raichle, 2002;Packard, Cahill, & McGaugh, 1994).
ניסוייהם של ג'סטין סטורבק וג'ראלד ל. קלור (Storbeck, J. &...

Other assignments on False Memory

If Gardner’S And Sternberg’S Theories Of Multiple Intelligences Are Correct, What Are The Implications For Intelligence Testing And For Education?

784 words - 4 pages and retrieval of the information. As a juror I may say to other jurors that eye witness testimony may be unreliable because there may be memory errors which may lead to wrongful judgments of guilt or innocence and even life-or-death decisions. So the testimony of the eye witness must be examined and weighed carefully. I would explain that researchers have demonstrated that it is relatively easy to create false memories. During problem

Et2640 U4A1 Essay

547 words - 3 pages  01000011 53H -> 01010011 – 2’s complement+10101101  11110000 Step 3: CY=0 -> CF=1 Negative number -F0H (c) 99-99 99 -> 10011001 10011001 99 -> 10011001 – 2’s complement+01100111 100000000 Step 3: CY=1 -> CF=0 Positive 0 7. For Problem 6, write a program to perform each operation. 8. True or False. The “DA A” instruction works on register A and it must be used after the ADD and ADDC instructions. TRUE 9. Write a program to add

Self-Reliance

650 words - 3 pages for self-reliance is the fear of our own consistency. A quote that went along with his example would be “a reverence for our past act for computing out orbit than our past acts, and we are loth to disappoint them.” This to me means that we as humans rather than act with a false consistency to a past memory, we must always live in the present. I go by always going by what’s for today and not worrying about what happened yesterday or what will

Financial

732 words - 3 pages . To define this idea, Brookfield describes how critical thinking is a process involving four steps: hunting assumptions, checking assumptions, seeing things from different viewpoints, and taking informed action. Brookfield suggests that humans constantly make mental assumptions to guide and justify our day-to-day actions. Like muscle memory, I find it interesting how Brookfield suggests that humans will continue to have repeated interactions with

Enterprise Risk Management

959 words - 4 pages labels of caution on the editing system cautioning there could be sharp edges and when the user inspected the drive to be sure it was in place, she was cut. Failure to warn of possible sharp edges is a defect in design, which will support a strict liability action. A person injured by a defective product may bring an action for negligence against the negligent party (Cheeseman, 2010). Finally, the editing system did not have enough memory required

Et2640

477 words - 2 pages ------------------------------------------------- Chapter 2 1. 16 2. 8 3. 8 6. A = 15H + 13H = 28H (HEX) A = 0001_0101B + 0001_0011B = 0010_1000B (BINARY) 7. A and D 11. Low; high 12. Assembly Language uses less memory space then C and files are generally shorter. 13. Compiler 14. true 15. lst file 23. (a) MOV A, #55H - 2 bytes (b) MOV R3, #3 2 bytes (c) INC R2- 1 byte (d) ADD A, #0 -2 bytes (e) MOV A, R1

The King

1381 words - 6 pages "It is education that has altered my life. Carried me far." This quote was drawn from the story "The Hunger of Memory." In this essay I will answer the prompt "To what extent does a person's culture inform the way we view others and the world." I will defend that prompt by saying "Our culture always informs the way we view people or the world around us." In the stories "Everyday use", "Hunger of Memory" and " Indian Father Plea." They are all

Computer Organization

1348 words - 6 pages use, we should be able to understand the trade off among various components such as CPU clock speed vs. Memory size. Computer Architecture is concerned with all aspects of the design and organization of the Central Processing Unit (CPU) and the integration of the CPU into the computer system itself. Architecture extends upward into computer software because a processor’s architecture must cooperate with the operating system and system software

Marry Me Misfit

1004 words - 5 pages actually questions life and religion. The Misfit was Put away in Prison for killing his father, but as the story goes on, he questions why he was punished, he was convinced that he had not killed his father. He spoke with certainly that His father, Had died from the epidemic flu, and he was charged with a false crime."It was a head doctor who said what I had done was kill my daddy but I known that for a lie. My daddy died in nineteen ought

Psy Consciousness

3169 words - 13 pages repeating cycle. Awakening people during REM sleep yields predictable “dreamlike” reports that are mostly of ordinary events. Freud’s view that dreams can be traced back to erotic wishes is giving way to newer theories, for example, that dreams help us process information and fix it in memory or that dreams erupt from neural activity. Studies of hypnosis indicate that, although hypnotic procedures may facilitate recall, the hypnotist’s

Consumer Behavior

3945 words - 16 pages Consumer Behavior Assignment 1 Activity | Community | Observations | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | * Marketing Manipulation : Market manipulation describes a deliberate attempt to interfere with the free and fair operation of the market and create artificial, false or misleading appearances with respect to the price of, or market for, a security, commodity or currency.[1] Market

Similar Documents

Itp 100 Chapter1 Homework Essay

255 words - 2 pages TP 100 (002L) Software Design Chapter 1 Assignment Multiple Choice Answers 1- b, program 2- a, hardware. 3- d, CPU. 4- b, microprocessors. 5- c,main memory. 6- a, RAM 7- c, secondary storage 8- b, an input device 9- b, an input device 10- a, byte 11- d, bits 12- b, binary 13- c, 0 14- b, ASCII 15- c, Unicode 16- a, two’s complement 17- b, floating point 18- d, pixels 19- b, a stream of binary numbers 20- b

Mr Alex Essay

655 words - 3 pages migrate to a Windows 7 computer and primarily stored in User Profile Folder. 10. As a pre installation environment, Windows PE is a vast improvement over MS-DOS because it includes internal support for Networking and NTFS. True/False 1. Windows PE is the latest version of the MS-DOS operating system.      FALSE 2. It is possible to perform an in-place upgrade from any 32-bit version of Windows Vista to the 32-bit version of

Psy360 Week 4 Quiz Corrected Essay

525 words - 3 pages notice a discrepancy when they hear the sound “ba” pronounced but the visual cue is consistent with a different phoneme (“da”). 10 i ncor r ect A The correct answer is: D. choosing a word’s meaning and a word’s form appear to be separate processes that operate at different times in speech production 11 i ncor r ect A The correct answer is: D. We do not process exact wording in memory; we only process meaning 12 i

Represion Essay

607 words - 3 pages psychologist use hypnosis to bring out the repressed memories, by knowing what is wrong, the psychologist can build a plan or a therapy based on special techniques for this person to overcome these uncomfortable feelings and therefore, live a normal life. References Michael Billig, (1999) Freudian Repression: Conversation Creating the Unconscious. 21-23. Richard J. Gerrig & Philip G. Zimbardo (2008) Psychology and Life. 428-429. Phil Mollon, (2003) Freud’s Theories of Repression and Memory: A Critique of Freud and False Memory Syndrome. Repression found in http://changingminds.org/explanations/behaviors/coping/repression.htm